Wednesday, February 3, 2010

CÁC HỆ THỐNG - CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Điều gì sau là HỆ THỐNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH cho một hệ thống mà trong đó tất cả chúng ta có thể sống cuộc sống thực hiện mà không gây hại cho bản thân hoặc người khác. Đọc này, sau đó tham gia của chúng tôi để hỗ trợ HỆ THỐNG...

CÁC HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH

Một ghi nhận ý thức về mục đích chung của chúng ta như là hoàn thành mà không gây hại do đó chúng tôi có thể tổ chức chúng ta, các hệ thống công lý, chúng tôi nền kinh tế của chúng tôi, các tổ chức của chúng tôi, và xã hội của chúng tôi để kích hoạt tính năng theo đuổi của chúng tôi về nó. Các nguyên tắc tổ chức của hoàn thành mà không có hại phải ghi đè lên theo đuổi tiền và / hoặc điện. Cụ thể:

Quy phạm pháp luật
Một hệ thống pháp lý và bảo vệ trụ sở tại hoàn thành của chúng tôi mà không gây hại:
 • Cho phép cho sự can thiệp và thiền định để xác hành vi trong an toàn
 • Luôn luôn từ chối hại và bảo vệ chúng ta khỏi nó

 • Kinh tế
  Một cơ sở thu nhập được chia sẻ cho phép tất cả chúng ta cơ hội để đóng góp tốt nhất của chúng tôi và chia sẻ những ý tưởng của chúng tôi tại thị trường tự do và cởi mở:
 • Tại tự do & cạnh tranh mở để đóng góp, không phải đóng cửa và cạnh tranh không lành mạnh cho lợi thế
 • Tập trung vào việc hoàn thành bởi sự đóng góp, không phải trên để trả lại quyền kiểm soát tài chính an toàn
 • Một nửa của tất cả các thu nhập từ thương mại được chia sẻ trong một cơ sở thu nhập nhận được chia sẻ bởi tất cả chúng ta
 • Ý tưởng được chia sẻ và không độc quyền, không bao giờ đồng chọn tham gia của các tổ chức
 • Không giới hạn sản phẩm thông qua những ý tưởng không giới hạn, không giới hạn thông qua các sản phẩm khai thác
 • Hội chợ giá phản ánh đúng chi phí
 • Giá trị thực đo tại hoàn thành, không phải tiền bạc

 • Tài chính
  Tiền bạc như là phương tiện để tạo thuận lợi cho các giao dịch trong thương mại, không phải là một kết thúc, và thị trường suy đoán curtailed:
 • Tài chính phái sinh cho phép quyền sử dụng nguồn tài nguyên mà không sở hữu loại bỏ
 • Cổ phiếu chuyển đến các khoản vay với cổ tức / lãi suất và thị trường không cho kinh doanh
 • Sở hữu quyền sở hữu của cư chỉ
 • Đổi tiền giảm xuống bán cho việc sử dụng không kinh doanh

 • Tổ chức
  Mọi tổ chức căn cứ mục đích cụ thể của họ trong mục đích rộng hơn cho phép hoàn thành của chúng tôi mà không gây hại:
 • Trách nhiệm của riêng của chúng tôi, kiến thức và kiểm soát đối với công việc riêng của chúng tôi
 • Bằng cách thành viên trong tất cả các tổ chức
 • Thông tin mở và chia sẻ
 • Cấu trúc cho phối hợp và liên lạc
 • Đơn vị tổ chức, bộ điều khiển không
 • Mở kế toán cho việc giải quyết công bằng, không phải tối đa hoá các khoản thu nhập
 • Bình đẳng thu nhập
 • 'Quyền sở hữu' bởi sự tham gia

 • Xã hội
  Bình đẳng, tôn trọng và quyền bình đẳng cho tất cả chúng ta trong các xã hội khoan dung và ân cần.
 • Khuyến khích các nền văn hóa của sự tự tin và chăm sóc, lo sợ từ chối và kiểm soát
 • Bằng sự tôn trọng dành cho tất cả chúng ta, không có sự tôn trọng vi sai
 • Đại tự quản
 • Đối với tất cả, mở giáo dục, bên ngoài của các tổ chức
 • Đối với tất cả, mở y tế, chia sẻ thông tin và cho phép tự giúp
 • Chịu trách nhiệm, không sử dụng thiếu thận trọng của môi trường chung của chúng tôi
 • Mở và phương tiện truyền thông tự do, không được chế tác bằng lợi ích giao cho
 • Miễn phí và mở cửa mà không có đức tin độc quyền
 • Tôn trọng bản sắc dân tộc và đính kèm vào các dân tộc và nhà cửa
 • Tin tưởng và an ninh, không tin tưởng và xung đột


 • Đây là chương trình nghị sự là HỆ THỐNG CƯA CHƯNG TOI được thiết lập để tiếp tục. HỆ THỐNG KHÁCH là phương tiện để giao tiếp và sắp xếp các hành động trực tiếp đến sự thay đổi hệ thống của chúng tôi để chúng tôi có tất cả có thể sống mà không có hại. Điều này chỉ có thể xảy ra với sự tham gia của bạn. Xin vui lòng tham gia.

  Các của chúng tôi THỐNG CHƯƠNG trình nghị sự dựa vào Mục đích thường Tuyên ngôn (www.thecommonpurpose.com) trong đó bao gồm các chi tiết hơn.

  B

  No comments:

  Post a Comment

  Note: Only a member of this blog may post a comment.